Kopenhagen Jazz Festival

3. - 12. srpnja 2020. (otkazano)